اطلاعیه - تاریخ درج 14/06/97

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

جهت ورود به سامانه پشتیبانی نرم افزارهای مالی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 30/03/97

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

جهت دریافت نسخه های پشتیبان نرم افزار حسابداری مربوط به تراز نوع سوم پایان سال 1396 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 28/01/97

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

جهت دریافت لیست حساب فی مابین با توجه به ثبت درخواست در پرتال اداره کل امور مالی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 21/11/96

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

جهت مشاهده و جستجوی بخشنامه های مالی سازمان سما ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 01/11/96

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

جهت ارسال تراز ماهیانه ، اینجا کلیک نمایید.