اطلاعیه - تاریخ درج 28/01/97

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

جهت دریافت لیست حساب فی مابین با توجه به ثبت درخواست در پرتال اداره کل امور مالی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 21/11/96

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

جهت مشاهده و جستجوی بخشنامه های مالی سازمان سما ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 01/11/96

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

جهت ارسال تراز ماهیانه ، اینجا کلیک نمایید.