اطلاعیه - تاریخ درج 03/03/96

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای :

جهت ثبت اطلاعات مربوط به مانده مطالبات از بنیاد شهید طبق تراز پایان سال 1395 ، اینجا کلیک نمایید. آخرین مهلت ثبت اطلاعات تا پایان وقت اداری مورخ 96/03/08 می باشد.اطلاعیه - تاریخ درج 17/02/96

قابل توجه مسئولین صندوق رفاه دانشجویان :

همکارانی که به سازمان مرکزی جهت مصاحبه دعوت شدند ولی برای مصاحبه شرکت ننموده اند خواهشند است تا پایان وقت اداری مورخ 96/02/20 نامه ای جدید به امور مالی سازمان سما ارسال نمایند.اطلاعیه - تاریخ درج 10/02/96

قابل توجه مسئولین صندوق رفاه دانشجویان :

به منظور جمع آوری تراز پایان سال 1395 صندوق رفاه دانشجویان، اطلاعات ذکر شده درلینک زیر حداکثر تا تاریخ 96/02/20 از طریق سایت اداره کل امور مالی، گزینه ارسال تراز آزمایشی و ترازنامه ارسال گردد.

جهت مشاهده اطلاعات مورد نیاز ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه خیلی مهم - تاریخ درج 27/01/96

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای :

جهت مشاهده دستورالعمل نحوه محاسبه اعتبارات ورزشی در پایان سال 95 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 23/01/96

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای :

جهت دریافت نسخه جدید برنامه بستن حساب 95 CloseAccount نسخه 930123 ، اینجا کلیک نمایید.

توضیحات : فقط و فقط واحدهایی که در نسخه قبلی کلوز اکانت خطای کد بدون شرح دارند و در حسابداری نیز امکان اصلاح آن کد بدون شرح نیست از این نسخه استفاده کننداطلاعیه مهم - تاریخ درج 21/01/96

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

اصلاحیه بند 23 صفحه 28 دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 1395 آموزشکده های فنی و حرفه ای:

جهت مشاهده صورتجلسه نحوه تخصیص بودجه ورزشی (به ازای هر دانشجو 250000 ریال) شناسایی شده بین آموزشکده های فنی و حرفه ای و شورای نظارت و هماهنگی استانها و سازمان، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 21/01/96

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای، حوزه های معاونت و مدارس تابعه سما :

در اجرای بخشنامه شماره 37/99372 مورخ 95/12/25 دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است کلیه واحدهای تابعه سما همراه با واحدهای دانشگاهی مطبوع نسبت به پلمپ دفاتر توسط کارشناسان اداره کل امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نمایند.

جهت مشاهده بخشنامه مذکور، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 21/01/96

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت دریافت فایل اکسل مربوط به تراز پایان سال 1395 به منظور ثبت اطلاعات در سایت اداره کل امور مالی ، اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود اطلاعات در سایت اداره کل امور مالی پس از تکمیل فایل اکسل فوق ، اینجا کلیک نمایید.

تذکر مهم : مقتضی است کلیه واحدها قبل از مراجعه به محل برگزاری سمینار بستن حساب 95، فرمهای فوق را تکمیل (دستی و ثبت اطلاعات در سایت) و به تایید مقامات مجاز رسانده و یک نسخه آن را ضمیمه تراز پایان سال نمایند.اطلاعیه - تاریخ درج 21/01/96

قابل توجه حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی سما :

جهت دریافت فایل اکسل مربوط به تراز پایان سال 1395 به منظور ثبت اطلاعات در سایت اداره کل امور مالی ، اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود اطلاعات در سایت اداره کل امور مالی پس از تکمیل فایل اکسل فوق ، اینجا کلیک نمایید.

تذکر مهم : مقتضی است کلیه واحدها قبل از مراجعه به محل برگزاری سمینار بستن حساب 95، فرمهای فوق را تکمیل (دستی و ثبت اطلاعات در سایت) و به تایید مقامات مجاز رسانده و یک نسخه آن را ضمیمه تراز پایان سال نمایند.اطلاعیه - تاریخ درج 16/01/96

قابل توجه حوزه های معاونت ، مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما :

جهت دریافت نسخه جدید حسابداری ، Server.EXE ، کدینگ جدید حسابداری و بستن حساب 95 ، اینجا کلیک نمایید.یادآوری بی نهایت مهم - تاریخ درج 15/01/96

برای تهیه گزارش بازخرید سنوات و مرخصی جهت ارایه در نشست بستن حساب سال 1395 حتما از "نسخه 13951215 حقوق و دستمزد - درخصوص بستن حساب سال 1395 " استفاده نمایید و نه از نسخه مربوط به ایجاد سال مالی 96 حقوق و دستمزداطلاعیه - تاریخ درج 15/01/96

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای، حوزه معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما :

جهت مشاهده جدول زمانبندی اصلاح شده تحویل ترازنامه و صورتهای مالی آموزشکده های فنی وحرفه ای، حوزه معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان ها در پایان سال 1395 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 14/01/96

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای :

جهت دریافت نسخه جدید حسابداری و سرور 9511 ، کدینگ جدید حسابداری و بستن حساب 95 ، اینجا کلیک نمایید.

توضیحات : Account (Account_SidaPluse) - Server (9511) CloseAccount95 AccCode (9511) نسخه جدید حسابداری و سرور 9511 و بستن حساب 95 به انضمام کدینگ جدید حسابداری و راهنمای مربوطه و دستور العمل ایجاد سال مالی 96 برنامه حسابداری و دستور العمل استفاده از برنامه بستن حساب95اطلاعیه - تاریخ درج 25/12/95

قابل توجه حوزه های معاونت ، مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما :

جهت دریافت دستورالعمل اصلاحات ، تعدیلات عملیات بستن حساب پایان سال 1395 به همراه فایل اکسل فرمهای تراز ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 25/12/95

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما :

جهت دریافت دستورالعمل اصلاحات ، تعدیلات و عملیات بستن حساب پایان سال 1395 به همراه فایل اکسل فرمهای تراز ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 25/12/95

جهت دریافت راهنمای ایجاد سال مالی 96 نرم افزار حقوق و دستمزد کارکنان و اعضا هیات علمی ، اینجا کلیک نمایید.

توضیحات : ایجاد سال مالی در ابتدای روز کاری سال 96 باید صورت پذیرد.اطلاعیه - تاریخ درج 25/12/95

جهت دریافت نسخه 13951215 حقوق و دستمزد - درخصوص بستن حساب سال 1395 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 25/12/95

جهت مشاهده بخشنامه شماره 25/374 مورخ 95/12/25 سازمان سما با موضوع اصلاحات ، تعدیلات و استفاده از نرم افزار آماده سازی عملیات بستن حسابهای پایان سال 1395، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 26/11/95

جهت مشاهده نحوه پرداخت بیمه مازاد درمان برای پرداخت حقوق بهمن ماه سال 95 و ماههای آتی اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 06/11/95

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/79550 مورخ 95/11/03 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع اصلاح معافیت مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 04/11/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای(واحدهای مجاز به برگزاری دوره آموزشی فوریتهای پزشکی):

جهت مشاهده نامه اداره کل توانمند سازی و آموزش های کاربردی سازمان مرکزی و دستورالعمل حسابداری آن ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 18/10/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/74920 مورخ 95/10/15 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع محاسبه و پرداخت کسورات قانونی در مواعد مقرر (مالیات و بیمه) ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 13/10/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی سما :

کلیه واحدها موظف هستند تا قبل از تاریخ 95/10/17 نسبت به ارتقاء سیستم عامل و بانک اطلاعاتی سرور مالی طبق دستورالعمل مربوطه اقدام مقتضی را به عمل آورند. لازم به ذکر است عملیات ارتقای نرم افزار مالی می بایست توسط مسئول فناوری واحد طبق فایل راهنمای ذیل انجام شود، در غیر این صورت از دست دادن اطلاعات فعلی یا هر گونه مشکل دیگر بر عهده مسئولین واحد می باشد.

جهت مشاهده دستورالعمل ارتقای بانک اطلاعاتی نرم افزارهای مالی از SQL2000 به SQL2008R2، اینجا کلیک نمایید. لازم به ذکر است دقت نمایید در موقع نصب SQL (در مرحله 15، انتخاب account name) می بایستی در قسمت Collation حتماً زبان فارسی انتخاب شود.

تذکر : در صورتیکه واحدی موفق به ارتقاء بانک اطلاعاتی نگردید، می تواند با هماهنگی قبلی به محل حضور کارشناسان سازمان طبق جدول زمانبندی که در روزهای آتی از طریق وب سایت امور مالی اعلام خواهد گردید، مراجعه نموده تا مشکل برطرف گردد.اطلاعیه - تاریخ درج 18/08/95

بدینوسیله به اطلاع می رساند پیرو بخشنامه شماره 297/25 مورخ 95/08/17 با موضوع جمع آوری اطلاعات مربوط به مالیات بر حقوق و دستمزد، به منظور هماهنگی و ایجاد رویه ای واحد در اجرای بند 3 بخشنامه، خواهشمند است کلیه همکاران محترم امور مالی از فایل اکسل درج شده در این اطلاعیه استفاده و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند و از طراحی فرم جدید خودداری گردد. جهت دریافت فایل اکسل، اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده بخشنامه مذکور، اینجا کلیک نمایید.