اطلاعیه - تاریخ درج 21/01/95

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما :

پیرو دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 94 به شماره 94/1008/م مورخ 94/12/26 و با توجه به سوالات برخی از واحدها ، به اطلاع می رساند لازم است کلیه واحدها در مواردی که دچار ابهام می باشند ( نظیر اعتبارات پژوهشی ، فرهنگی ، ورزشی و تحقیقاتی و ..)طبق دستورالعمل پایان سال 93 و بخشنامه های مربوطه صادره توسط سازمان سما اقدام نموده و جهت واریز هرگونه وجهی صرفاً از شماره حسابهای سازمان سما استفاده نمایند.اطلاعیه - تاریخ درج 15/01/95

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما :

جهت مشاهده دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش تراز پایان سال 1393 آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی پیرو اطلاعیه مورخ 94/12/26 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 26/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما :

جهت دریافت فهرست پاداش تراز پایان سال 1393 آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 26/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما :

جهت دریافت بخشنامه اصلاحات ، تعدیلات و استفاده از نرم افزار آماده سازی عملیات بستن حساب پایان سال 1394 به همراه دستورالعمل مربوطه ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 27/11/93

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه :

جهت مشاهده امتیازبندی آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما طبق دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 1392 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 20/11/93

جهت مشاهده بخشنامه های مربوط به سرانه فرهنگی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 11/06/93

جهت مشاهده مصوبه شوراي عالي كار درخصوص كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار (800000 ريال ) ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 12/03/93

قابل توجه حوزه های معاونت و مدارس تابعه سما :

جهت دریافت فرم قرارداد تعهد پرداخت شهریه دانش آموزان سال تحصیلی 94-93 ، اینجا کلیک نمایید.

توجه : تکمیل فرم مذکور برای کلیه دانش آموزان ثبت نام شده در سال تحصیلی 94-93 الزامی است.اطلاعیه - تاریخ درج 27/12/92

قابل توجه حوزه های معاونت و مدارس تابعه سما :

جهت دریافت دستورالعمل اصلاحـات ، تعديلات ، بستن حسابها و تهيه و تنظيم صورتهاي مـالي حوزه های معاونت ومدارس تابعه در پايان سال 1392 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 27/12/92

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما :

جهت دریافت دستورالعمل اصلاحـات ، تعديلات ، بستن حسابها و تهيه و تنظيم صورتهاي مـالي آموزشکده های فنی و حرفه ای در پايان سال 1392 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 27/11/92

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

براساس هجدهمین صورتجلسه مورخ 20/11/92 شورای سازمان که به تایید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است 80% سهم خدمات آموزشی دریافتی از ورودی های بهمن ماه سال جاری به حساب شماره 0200400415006 نزد بانک ملی شعبه ارکیده کد 201 واریز شود.اطلاعیه - تاریخ درج 27/12/91

جهت مشاهده فهرست پاداش تراز 1390 بر اساس ضریبی از سرجمع حکم منهای حق تاهل ، اولاد ، حق مسکن و خواربار و بدی آب وهوا ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 21/12/91

قابل توجه حوزه های معاونت ومدارس تابعه :

جهت مشاهده امتیازبندی حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما طبق دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 1390 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 21/12/91

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما :

جهت مشاهده امتیازبندی آموزشکده های فنی وحرفه ای سما طبق دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 1390 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 20/12/91

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما :

جهت دریافت دستورالعمل تنظیم حسابها ، اصلاحـات ، تعديلات ، بستن حسابها و تهيه و تنظيم صورتهاي مـالي آموزشکده های فنی و حرفه ای در پايان سال 91 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 19/12/91

قابل توجه حوزه معاونت و مدارس تابعه و دبیرخانه های مناطق سما :

جهت دریافت دستورالعمل تنظیم حسابها ، اصلاحـات ، تعديلات ، بستن حسابها و تهيه و تنظيم صورتهاي مـالي حوزه معاونت و مدارس تابعه سما و دبیرخانه های مناطق در پايان سال 91 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 29/11/91

جهت مشاهده مکاتباتی که از طریق واحد دانشگاهی با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 07/11/91

جهت مشاهده آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان مركزي دانشگاه ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه مهم- تاریخ درج 13/10/91

قابل توجه دبرخانه های مناطق، حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

مسئولین مالی دبیرخانه، حوزه معاونت و مدارس تابعه سما نسخه پشتیبان کلیه نرم افزارها به تاریخ 30/09/1391 را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 30/10/1391 به آدرس www.mali-sazmansama.org ارسال نمایند.

  • تذکر 1 :کلیه اسناد در سیستم حسابداری می بایست دارای امضاء چهارم باشند.
  • تذکر 2 :نسخه نرم افزار حسابداری ارسالی فاقد سند 1 ریالی باشد.

مسئولیت عدم ارسال تراز در مهلت مقرر بعهده مدیران/مسئولین امور مالی می باشد.
اطلاعیه مهم- تاریخ درج 13/10/91

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

مسئولین مالی آموزشکده های فنی و حرفه ای سما نسخه پشتیبان کلیه نرم افزارها به تاریخ 30/09/1391 را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 30/10/1391 به آدرس www.mali-sazmansama.org ارسال نمایند.

  • تذکر 1 :کلیه اسناد در سیستم حسابداری می بایست دارای امضاء چهارم باشند.
  • تذکر 2 :نسخه نرم افزار حسابداری ارسالی فاقد سند 1 ریالی باشد.
  • تذکر 3 : قبل از ارسال نسخه پشتیبان برنامه حسابداری برنامه اصلاح حسابداری را طبق دستورالعمل مربوط اجرا نمایند.

مسئولیت عدم ارسال تراز در مهلت مقرر بعهده مدیران/مسئولین امور مالی می باشد.اطلاعیه - تاریخ درج 17/08/91

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

کد تفضیلی تخفیفات شهریه نیمسال اول 92-91، (20%) دربرنامه حسابداری آموزشکده های فنی و حرفه ای ازسایر تخفیفات جداشود.اطلاعیه - تاریخ درج 14/06/91

برای مشاهده لیست شماره حسابهای سازمان جهت مبالغ واریزی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 17/05/91

قابل توجه حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

نحوه ارسال ترازآزمایشی فصلی حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما. جهت مشاهده ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 27/04/91

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما :

نحوه ارسال ترازآزمایشی ماهانه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما. جهت مشاهده ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 23/12/90

قابل توجه دبیرخانه های مناطق سما :

جهت دریافت دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 1390 دبیرخانه های مناطق سما اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 17/12/90

قابل توجه حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

جهت دریافت دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 1390 حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 14/12/90

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما :

جهت دریافت دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 1390 آموزشکده های فنی وحرفه ای سما اینجا کلیک نمایید.1-

تحویل وتحول مدیران بخشنامه شماره3-4 .26350 .25 مورخ 89.8.9

دریافت بخشنامه مذکور2-

تحویل وتحول معاونان جدید بخشنامه شماره3-4 .26358 .25 مورخ 89.8.9

دریافت بخشنامه مذکور3-

دستور العمل تحویل و تحول امور مالی سرپرستان و دبیران مناطق سما4-

تحویل و تحول آموزشکده های فنی و حرفه ای سما