اطلاعیه خیلی مهم - تاریخ درج 27/01/96

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای :

جهت مشاهده دستورالعمل نحوه محاسبه اعتبارات ورزشی در پایان سال 95 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه مهم - تاریخ درج 21/01/96

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

اصلاحیه بند 23 صفحه 28 دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 1395 آموزشکده های فنی و حرفه ای:

جهت مشاهده صورتجلسه نحوه تخصیص بودجه ورزشی (به ازای هر دانشجو 250000 ریال) شناسایی شده بین آموزشکده های فنی و حرفه ای و شورای نظارت و هماهنگی استانها و سازمان، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 21/01/96

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای، حوزه های معاونت و مدارس تابعه سما :

در اجرای بخشنامه شماره 37/99372 مورخ 95/12/25 دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است کلیه واحدهای تابعه سما همراه با واحدهای دانشگاهی مطبوع نسبت به پلمپ دفاتر توسط کارشناسان اداره کل امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نمایند.

جهت مشاهده بخشنامه مذکور، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 25/12/95

قابل توجه حوزه های معاونت ، مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما :

جهت دریافت دستورالعمل اصلاحات ، تعدیلات عملیات بستن حساب پایان سال 1395 به همراه فایل اکسل فرمهای تراز ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 25/12/95

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما :

جهت دریافت دستورالعمل اصلاحات ، تعدیلات و عملیات بستن حساب پایان سال 1395 به همراه فایل اکسل فرمهای تراز ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 25/12/95

جهت مشاهده بخشنامه شماره 25/374 مورخ 95/12/25 سازمان سما با موضوع اصلاحات ، تعدیلات و استفاده از نرم افزار آماده سازی عملیات بستن حسابهای پایان سال 1395، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 26/11/95

جهت مشاهده نحوه پرداخت بیمه مازاد درمان برای پرداخت حقوق بهمن ماه سال 95 و ماههای آتی اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 06/11/95

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/79550 مورخ 95/11/03 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع اصلاح معافیت مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 04/11/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای(واحدهای مجاز به برگزاری دوره آموزشی فوریتهای پزشکی):

جهت مشاهده نامه اداره کل توانمند سازی و آموزش های کاربردی سازمان مرکزی و دستورالعمل حسابداری آن ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 18/10/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/74920 مورخ 95/10/15 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع محاسبه و پرداخت کسورات قانونی در مواعد مقرر (مالیات و بیمه) ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 15/08/95

در خصوص ارائه اسناد و مدارک و بازرسی دفاتر قانونی، طبق مجوز شماره 5020/94/6914 مورخ 94/03/11 مدیر کل درآمد سازمان تامین اجتماعی، با توجه به اینکه بازرسی دفاتر قانونی به صورت متمرکز از طریق موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی در سازمان مرکزی انجام می شود، فعلا در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی در واحدها اقدامی صورت نمی گیرد. جهت مشاهده نامه سازمان مرکزی و همچنین مجوز مربوطه ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه خیلی فوری- تاریخ درج 15/04/95

با توجه به بخشنامه شماره 50/25218 مورخ 95/04/06 دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ارسال لیست مطالبات واحدها و مراکز آموزشی و آموزشکده های سما از بنیاد شهید، حداکثر تاتاریخ 95/04/20 نسبت به تهیه و ارسال اسناد و مدارک مستند مالی بر طبق بخشنامه مذکور اقدام شود.در صورت عدم رعایت بخشنامه سازمان سما هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

جهت مشاهده بخشنامه مذکور ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه خیلی فوری- تاریخ درج 16/03/95

با توجه به بخشنامه شماره 50/7577 مورخ 95/02/06 دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص استاندارد سازی اقلام پرداختی و اصلاح و صدور مجدد احکام کلیه کارکنان، چنانچه واحدی اقدامات مندرج در بخشنامه مذکور را انجام ننموده است، به عنوان آخرین مهلت تا تاریخ 95/03/29 نسبت به انجام امور مذکور اقدام نماید.

جهت مشاهده بخشنامه مذکور ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 22/01/95

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه سما :

جهت اطلاع و اقدام لازم در خصوص نامه مدیر کل محترم امور مالی سازمان مرکزی با موضوع کسورات قانونی ( بیمه و مالیات) ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 21/01/95

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما :

پیرو دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 94 به شماره 94/1008/م مورخ 94/12/26 و با توجه به سوالات برخی از واحدها ، به اطلاع می رساند لازم است کلیه واحدها در مواردی که دچار ابهام می باشند ( نظیر اعتبارات پژوهشی ، فرهنگی ، ورزشی و تحقیقاتی و ..)طبق دستورالعمل پایان سال 93 و بخشنامه های مربوطه صادره توسط سازمان سما اقدام نموده و جهت واریز هرگونه وجهی صرفاً از شماره حسابهای سازمان سما استفاده نمایند.اطلاعیه - تاریخ درج 21/01/95

قابل توجه دبیرخانه های شورای هماهنگی استان و آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

1% شهریه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما موضوع بخشنامه شماره 25/965/1 مورخ 93/04/29 می بایست کما فی السابق شناسایی و به حساب دبیرخانه شورای نظارت و هماهنگی استان واریز گردد.اطلاعیه - تاریخ درج 17/01/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 10/103676 مورخ 94/12/25 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع تهیه صورت مغایرت بانکی (احتمال عدم ثبت تراکنش های شاپرک در صورتحساب سداد بانک ملی) ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 15/01/95

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما :

جهت مشاهده دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش تراز پایان سال 1393 آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی پیرو اطلاعیه مورخ 94/12/26 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 26/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/102861 مورخ 94/12/22 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع ارسال عملکرد شعب صندوق رفاه دانشجویان در پایان سال 1394 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 26/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما :

جهت دریافت فهرست پاداش تراز پایان سال 1393 آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 26/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما :

جهت دریافت بخشنامه اصلاحات ، تعدیلات و استفاده از نرم افزار آماده سازی عملیات بستن حساب پایان سال 1394 به همراه دستورالعمل مربوطه ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 10/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده شیوه نامه اجرایی ثبت نام و نحوه دریافت شهریه از دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 09/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/89913 مورخ 94/11/21 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع اعلام سهمیه اعتبار تسهیلات شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1395 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 27/11/93

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه :

جهت مشاهده امتیازبندی آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما طبق دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 1392 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 20/11/93

جهت مشاهده بخشنامه های مربوط به سرانه فرهنگی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 11/06/93

جهت مشاهده مصوبه شوراي عالي كار درخصوص كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار (800000 ريال ) ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 12/03/93

قابل توجه حوزه های معاونت و مدارس تابعه سما :

جهت دریافت فرم قرارداد تعهد پرداخت شهریه دانش آموزان سال تحصیلی 94-93 ، اینجا کلیک نمایید.

توجه : تکمیل فرم مذکور برای کلیه دانش آموزان ثبت نام شده در سال تحصیلی 94-93 الزامی است.اطلاعیه - تاریخ درج 27/12/92

قابل توجه حوزه های معاونت و مدارس تابعه سما :

جهت دریافت دستورالعمل اصلاحـات ، تعديلات ، بستن حسابها و تهيه و تنظيم صورتهاي مـالي حوزه های معاونت ومدارس تابعه در پايان سال 1392 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 27/12/92

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما :

جهت دریافت دستورالعمل اصلاحـات ، تعديلات ، بستن حسابها و تهيه و تنظيم صورتهاي مـالي آموزشکده های فنی و حرفه ای در پايان سال 1392 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 27/11/92

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

براساس هجدهمین صورتجلسه مورخ 20/11/92 شورای سازمان که به تایید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است 80% سهم خدمات آموزشی دریافتی از ورودی های بهمن ماه سال جاری به حساب شماره 0200400415006 نزد بانک ملی شعبه ارکیده کد 201 واریز شود.اطلاعیه - تاریخ درج 27/12/91

جهت مشاهده فهرست پاداش تراز 1390 بر اساس ضریبی از سرجمع حکم منهای حق تاهل ، اولاد ، حق مسکن و خواربار و بدی آب وهوا ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 21/12/91

قابل توجه حوزه های معاونت ومدارس تابعه :

جهت مشاهده امتیازبندی حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما طبق دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 1390 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 21/12/91

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما :

جهت مشاهده امتیازبندی آموزشکده های فنی وحرفه ای سما طبق دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 1390 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 20/12/91

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما :

جهت دریافت دستورالعمل تنظیم حسابها ، اصلاحـات ، تعديلات ، بستن حسابها و تهيه و تنظيم صورتهاي مـالي آموزشکده های فنی و حرفه ای در پايان سال 91 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 19/12/91

قابل توجه حوزه معاونت و مدارس تابعه و دبیرخانه های مناطق سما :

جهت دریافت دستورالعمل تنظیم حسابها ، اصلاحـات ، تعديلات ، بستن حسابها و تهيه و تنظيم صورتهاي مـالي حوزه معاونت و مدارس تابعه سما و دبیرخانه های مناطق در پايان سال 91 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 29/11/91

جهت مشاهده مکاتباتی که از طریق واحد دانشگاهی با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 07/11/91

جهت مشاهده آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان مركزي دانشگاه ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه مهم- تاریخ درج 13/10/91

قابل توجه دبرخانه های مناطق، حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

مسئولین مالی دبیرخانه، حوزه معاونت و مدارس تابعه سما نسخه پشتیبان کلیه نرم افزارها به تاریخ 30/09/1391 را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 30/10/1391 به آدرس www.mali-sazmansama.org ارسال نمایند.

  • تذکر 1 :کلیه اسناد در سیستم حسابداری می بایست دارای امضاء چهارم باشند.
  • تذکر 2 :نسخه نرم افزار حسابداری ارسالی فاقد سند 1 ریالی باشد.

مسئولیت عدم ارسال تراز در مهلت مقرر بعهده مدیران/مسئولین امور مالی می باشد.
اطلاعیه مهم- تاریخ درج 13/10/91

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

مسئولین مالی آموزشکده های فنی و حرفه ای سما نسخه پشتیبان کلیه نرم افزارها به تاریخ 30/09/1391 را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 30/10/1391 به آدرس www.mali-sazmansama.org ارسال نمایند.

  • تذکر 1 :کلیه اسناد در سیستم حسابداری می بایست دارای امضاء چهارم باشند.
  • تذکر 2 :نسخه نرم افزار حسابداری ارسالی فاقد سند 1 ریالی باشد.
  • تذکر 3 : قبل از ارسال نسخه پشتیبان برنامه حسابداری برنامه اصلاح حسابداری را طبق دستورالعمل مربوط اجرا نمایند.

مسئولیت عدم ارسال تراز در مهلت مقرر بعهده مدیران/مسئولین امور مالی می باشد.اطلاعیه - تاریخ درج 17/08/91

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

کد تفضیلی تخفیفات شهریه نیمسال اول 92-91، (20%) دربرنامه حسابداری آموزشکده های فنی و حرفه ای ازسایر تخفیفات جداشود.اطلاعیه - تاریخ درج 14/06/91

برای مشاهده لیست شماره حسابهای سازمان جهت مبالغ واریزی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 17/05/91

قابل توجه حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

نحوه ارسال ترازآزمایشی فصلی حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما. جهت مشاهده ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 27/04/91

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما :

نحوه ارسال ترازآزمایشی ماهانه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما. جهت مشاهده ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 23/12/90

قابل توجه دبیرخانه های مناطق سما :

جهت دریافت دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 1390 دبیرخانه های مناطق سما اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 17/12/90

قابل توجه حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

جهت دریافت دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 1390 حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 14/12/90

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما :

جهت دریافت دستورالعمل بستن حسابهای پایان سال 1390 آموزشکده های فنی وحرفه ای سما اینجا کلیک نمایید.1-

تحویل وتحول مدیران بخشنامه شماره3-4 .26350 .25 مورخ 89.8.9

دریافت بخشنامه مذکور2-

تحویل وتحول معاونان جدید بخشنامه شماره3-4 .26358 .25 مورخ 89.8.9

دریافت بخشنامه مذکور3-

دستور العمل تحویل و تحول امور مالی سرپرستان و دبیران مناطق سما4-

تحویل و تحول آموزشکده های فنی و حرفه ای سما