اطلاعیه - تاریخ درج 22/02/93

قابل توجه حوزه های معاونت و مدارس تابعه سما :

طبق ماده 19 قانون تاسیس واداره مدارس ، مرکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مدارس غیر دولتی در برخورداری از تخفیفات ترجیحات و کلیه معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند .اطلاعیه - تاریخ درج 21/02/93

جهت مشاهده موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکررقانون مالیات های مستقیم ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 09/02/93

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای، دبیرخانه های مناطق ، حوزه معاونت و مدارس تابعه :

جهت مشاهده دستور اداری دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1393 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 17/01/93

جهت مشاهده تغییر موادی از قانون مالیات های مستقیم ، مصوب مجلس شورای اسلامی ، اینجا کلیک نمایید.خبر - تاریخ درج 30/09/92

قابل توجه مدیران/مسئولین و حسابداران حوزه های معاونت ، مدارس تابعه ، آموزشکده ها :

مهلت پرداخت کسور قانونی قراردادها(به استثنای قراردادهای پیمانکاری ساختمانی ) تا یک ماه پس از تاریخ پایان قرارداد است که پیمانکار موظف است جهت دریافت کسور قانونی از کارفرما ، مفاصا حساب ارائه نماید ، درغیر اینصورت پرداخت کسور مذکور به سازمان های مربوط الزامی است .خبر - تاریخ درج 03/11/91

جهت دریافت قوانین مالیاتی موارد (52-53-54-55-80-82-83-84-91-104-107-197-199) به انضمام معافیت های مالیاتی سال 1391 ، اینجا کلیک نمایید.خبر - تاریخ درج 08/08/91

تغییر کسر علی الحساب مالیات از 5% به 3% وتغییر مهلت پرداخت مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 07/08/91

درصد مالیات برارزش افزوده در سال 91 ، 5% می باشد وپرداخت آن فقط پس از بررسی اعتبار گواهینامه ثبت نام ارائه کننده خدمات ازطریق سایت www.evat.ir قانونی است.